Palvelut yksityishenkilöille

Jäämistöllä tarkoitetaan perintöä, jonka henkilö jättää perillisilleen. Vero- ja jäämistösuunnittelun tarkoituksena on laillisin keinoin minimoida perimyksestä aiheutuvat veroseuraamukset. Jäämistösuunnittelulla voidaan myös esimerkiksi turvata puolison asemaa sekä vaikuttaa jäämistön laajuuteen ja jakautumiseen perillisten kesken.

Vero- ja jäämistösuunnittelun välineitä ovat mm. testamentti, avioehtosopimus, kauppa- ja lahjakirjat sekä henkivakuutukset.

Ota yhteyttä ja sovitaan tilanteesi kartoittamisesta!

Testamentin avulla voidaan ennakoida ja suunnitella omaisuuden periytyminen kuoleman jälkeen. Testamentilla voidaan poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä, ja sen avulla voidaan harjoittaa tehokkaasti vero- ja jäämistösuunnittelua.

Testamentti tulee laatia tarkasti lain mukaisessa määrämuodossa. Asiantuntemuksella laadittu testamentti ennaltaehkäisee riitoja, säästää kuolinpesän varoja ja nopeuttaa perinnönjakoa.

Olen apunasi testamentin laatimisessa.

Avioehtosopimuksella aviopuolisot ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat ennakkoon sopia varallisuussuhteistaan avioliiton päättymisen varalta. Jos avioehtosopimusta ei ole tehty ja rekisteröity, saa kumpikin puoliso lähtökohtaisesti puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä avioliiton päättyessä.

Avioehtosopimuksella voidaan muuttaa lain mukaista olettamaa omaisuuden jakautumisesta puolisoiden kesken avioliiton päättyessä. Avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan tai osittain.

Avio-oikeudella voi olla suuri merkitys vero- ja jäämistösuunnittelun kannalta. Sillä suojataan useasti esimerkiksi suvussa periytyvää omaisuutta.

Olen apunanne avioehtosopimuksen laatimisessa.

Laadin pitkällä kokemuksella sekä kiinteän omaisuuden että irtaimen omaisuuden kauppa- ja lahjakirjat.

Avustan lisäksi kauppoihin ja lahjoihin liittyvässä verosuunnittelussa sekä viranomaisilmoitusten tekemisessä.

Edunvalvontavaltakirjan tarkoituksena on varmistaa, että omat asiat tulevat hoidetuiksi haluamallasi tavalla, jos tulet itse estyneeksi niitä hoitamaan sairauden tai muun syyn vuoksi. Edunvalvontavaltakirjalla nimetään etukäteen henkilö, joka saa hoitaa asioitasi sinun itsesi ollessa estynyt niitä hoitamaan. Edunvalvontavaltakirjassa myös määrätään, miten asioitasi saa hoitaa ja kuinka valtuutetun toimia valvotaan.

Edunvalvontavaltakirja on perinteisen edunvalvojan määräämistä yksilöllisempi, joustavampi, kevyempi ja halvempi tapa järjestää omien asioiden hoitaminen tulevaisuutta silmällä pitäen.

Avustan sinua edunvalvontavaltakirjan laatimisessa.

Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Perukirja on perintöveroilmoitus sekä olennainen osa pesänselvitystä. Perukirjaan merkitään kuolinpesän osakkaat sekä kootaan asiakirjaselvitys, joka on merkityksellinen omaisuuden jakautumisen kannalta.

Perukirjan laatiminen on lakisääteinen velvollisuus, jos perinnönjättäjä asui vakituisesti Suomessa. Ilman perukirjaa ei voida toimittaa perinnönjakoa ja huolellisesti laadittu perukirja nopeuttaa perinnönjaon toimittamista.

Olen osaavana apuna perukirjan laatimisessa ja perinnönjaossa.

Lapsen asumisesta, huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta on viisasta sopia aina kirjallisesti erotilanteessa. Jotta sopimus olisi täytäntöönpantavissa esimerkiksi etävanhemman laiminlyödessä elatusavun maksamisen, on sopimus vahvistettava oman kunnan lastenvalvojan luona. Myös käräjäoikeus voi vahvistaa vanhempien sovinnon lapsen asumista, huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevassa asiassa.

Lapsella on oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde kumpaankin vanhempaansa ja lapsella on myös lakisääteinen oikeus saada molemmilta vanhemmiltaan riittävä elatus.

Yhteishuollon tarkoitus on toimia siten, että lapsen hoito ja huolenpito toteutuu lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaten.

Aina tehtyjä sopimuksia ei pidetä tai lapsen asumisesta, huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta ei ylipäätään päästä sopimukseen. Tällöin on tärkeää kääntyä pian osaavan asiantuntijan puoleen.

Olen osaavana apunasi lapsioikeudellisissa asioissa.

Avioliiton päättyessäpuolisoiden varallisuusoikeudelliset suhteet puretaan avioero-osituksessa. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, toimitetaan omaisuuden erottelu.

Omaisuuden erottelun yhteydessä puretaan usein yhteisomistussuhteita. Samoin yhteisomistussuhteita puretaan avoliittojen päättyessä eroon.

Olen apunasi eron sattuessa. Palveluni kattavat tarvittaessa kaikki toimet avioerohakemuksen laatimisesta lapsioikeudellisten asioiden hoitamiseen ja puolisoiden varallisuussuhteiden selvittämiseen.

Vaikka työsuhteen ehdoista olisi sovittu kirjallisesti, voi erityisesti työsuhteen päättyessä osapuolten välille syntyä riitaa. Toimin apunasi työoikeudellisissa asioissa.

Lain mukaan vahingon tahallaan tai tuottamuksellaan aiheuttaneen tulee korvata vahinko vahingonkärsijälle. Aina korvausvelvollisuuden syntyminen ei edes edellytä huolimattomuutta.

Autan selvittämään tapauksesi korvausvastuun edellytykset, vahinkojen määrät ja vahinkojen rajoittamiset.

Olen apunasi myös rikosoikeudellisissa asioissa. Avustan sekä syytettyjä eli vastaajia että asianomistajia eli rikoksen uhreja. Olen apunasi esitutkinnasta oikeuden lainvoimaisen tuomion antamiseen saakka.

Rikoksesta epäillyn on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen mahdollisimman hyvissä ajoin, jo esitutkintavaiheessa.